തര്‍ജ്ജനി

നസീര്‍ കടിക്കാട്

പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പര്‍ 5473
അബു ദാബി.

ബ്ലോഗ് : www.samkramanam.blogspot.com

About

കവിതകള്‍ എഴുതാറുണ്ട്.
കാ കാ എന്ന കരച്ചിലോടെ കറന്റ് ബുക്സ് കാക്കക്കവിതകളുടെ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധികകാലവും അന്യദേശത്ത്, ഇപ്പോളും അന്യദേശത്ത്.

Article Archive
Monday, 13 February, 2012 - 23:09

(ബ്രാ)ക്കറ്റ്

Thursday, 10 September, 2015 - 19:15

നിലം നികത്തുമ്പോൾ

Saturday, 26 September, 2015 - 21:02

നിലം നികത്തുമ്പോൾ