തര്‍ജ്ജനി

"എച്ച്" എഴുതുന്നത്

“അച്ഛാ... അച്ഛന് ‘എച്ച്’ എഴുതാനറിയാമോ? വാ... ഞാന്‍ പഠിപ്പിക്കാം...”
കയ്യില്‍ ബുക്കും പെന്‍സിലുമായി അവള്‍..

“നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക്... ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ... ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ...”
“one standing line, one more standing line... and then one sleeping line... H കണ്ടോ.. ഇങ്ങനെയാ H എഴുതുന്നേ...”