തര്‍ജ്ജനി

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ്‌

2004 ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ സജീവമായി നടന്നുവരുന്ന അക്ഷരശ്ലോകം യാഹൂ ഗ്രൂപ്പില്‍ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ശ്ലോകങ്ങളുടെ സമാഹാരം ഇവിടെ കാണാം.

Submitted by Kairali (not verified) on Thu, 2007-07-05 18:39.

Nice designed website