തര്‍ജ്ജനി

മലയാറ്റൂര്‍ അവാര്‍ഡ്‌

നാലാമതു മലയാറ്റൂര്‍ അവാര്‍ഡിന്‌ പി. മോഹനന്റെ 'വിഷയവിവരം' എന്ന നോവലും നവാഗതര്‍ക്കുള്ള മലയാറ്റൂര്‍ പ്രൈസിന്‌ വത്സലന്‍ വാതുശേരിയുടെ 'വാര്‍ഷിക രേഖ' എന്ന നോവലും അര്‍ഹമായി. പ്രശസ്തിപത്രവും 15,000 രൂപയും ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്‌ ബി.ഡി. ദത്തന്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്ത ശില്‍പവും അടങ്ങുന്നതാണ്‌ മലയാറ്റൂര്‍ അവാര്‍ഡ്‌. നവാഗത നോവലിസ്റ്റിന്‌ 2001 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അവാര്‍ഡായി നല്‍കും.

മലയാള രാഷ്ട്രീയ നോവലിന്റെ രണ്ടാം വരവാണ്‌ പി. മോഹനന്റെ വിഷയവിവരത്തിലൂടെ യാഥാര്‍ഥ്യമായതെന്ന്‌ ജഡ്ജിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്യ്ര സമരത്തെയും ഐറിഷ്‌ സ്വാതന്ത്യ്ര സമരത്തെയും സമാന്തരങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ട്‌ നോവലിന്റെ ഇതിവൃത്ത ഘടനയെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അവബോധത്തിന്‌ ശ്രമിക്കുകയുമാണ്‌ മോഹനന്‍ ഈ നോവലിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്‌ അവാര്‍ഡു കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

വാര്‍ത്ത, ദീപിക.കോം