തര്‍ജ്ജനി

രാജു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്

ചെനയന്നൂര്‍
കാഞ്ഞിരങ്ങാട് .പി .ഒ
കരിമ്പം .വഴി,
തളിപ്പറമ്പ്. 670 142. കണ്ണൂര്‍ ജില്ല.

About

തളിപ്പറമ്പ് ആര്‍ട്സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.

Books

രണ്ടു കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ആസുരകാലത്തൊടുല്ല വിലാപം
കണിക്കൊന്ന (ബാലസാഹിത്യം)

Article Archive
Friday, 25 November, 2011 - 05:13

അറവുമുട്ടി

Monday, 2 January, 2012 - 13:28

ആട്ടുകല്ല്

Saturday, 10 March, 2012 - 15:50

കാക്കക്കവിത

Friday, 6 April, 2012 - 04:51

കാഴ്ച

Sunday, 6 May, 2012 - 10:49

ഒരു ബാല്യകാലചിന്ത

Friday, 29 June, 2012 - 18:35

ഏകാന്തത

Wednesday, 1 August, 2012 - 09:11

കവിത തന്നത്

Wednesday, 3 October, 2012 - 17:07

ഗ്രാമക്കാഴ്ചകള്‍

Saturday, 3 November, 2012 - 23:43

അവസാനിക്കാത്ത പ്രണയം

Friday, 30 November, 2012 - 23:21

കലമ്പുന്നത് കവിത

Sunday, 7 April, 2013 - 11:14

പാര്‍ക്ക്

Tuesday, 7 May, 2013 - 06:53

നേരം കെട്ട നേരം

Wednesday, 5 June, 2013 - 12:17

ആഗ്രഹം

Thursday, 4 July, 2013 - 18:25

നഗരം അങ്ങിനെയാണ്

Thursday, 7 November, 2013 - 08:03

പരശുറാം എക്സ്പ്രസ്സ്

Sunday, 5 January, 2014 - 06:15

കടലില്‍

Wednesday, 19 February, 2014 - 19:23

നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്‍

Sunday, 30 March, 2014 - 18:47

മഴ

Friday, 13 June, 2014 - 05:44

ആകാശവയലുകള്‍

Wednesday, 5 November, 2014 - 23:35

ഉടല്‍ക്കാഴ്ച

Wednesday, 31 December, 2014 - 19:13

പണയംവെച്ച വീട്

Thursday, 29 January, 2015 - 18:25

പുഴയടയാളങ്ങള്‍

Monday, 2 March, 2015 - 07:04

സദാചാരം