തര്‍ജ്ജനി

മാറ്റം

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ സങ്കീര്‍ണത വലുതാണ്‌. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആഗ്രഹചിന്തകള്‍ക്ക്‌ ഇത്‌ തകര്‍ക്കാവുന്നതല്ല. പല മേലകളിലും, ഘട്ടങ്ങളിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുമായി സന്ധി ചെയ്‌താല്‍ മാത്രമേ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയൂ എന്നവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെ ഞാനുമിന്ന്‌ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിലെ പല വശങ്ങളുമായി സന്ധി ചെയ്‌തിട്ടാണ്‌ ജീവിക്കുന്നത്‌. സമൂഹത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു തരത്തില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ സന്ധിചെയ്യാതെ നിലനില്‍ക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ സന്ധി ചെയ്‌താലും സാധ്യമായ മേലകളില്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ പൊളളത്തരങ്ങളെ, പരിമിതികളെ തുറന്ന്‌ കാണിക്കാനും എതിര്‍ക്കാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക്‌ കഴിയുന്നുണ്ട്‌.

വെറുതെ ചെന്ന്‌ പോലീസ്‌ സ്റ്റേഷനാക്രമിച്ച്‌ രക്തസാക്ഷിയാവുക എന്നതല്ല വിപ്ലവം. വിപ്ലവം നടത്തേണ്ടത്‌ ആത്യന്തികമായി ജനങ്ങളാണ്‌. അതിന്റെ ആവശ്യകത ഇവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കില്‍ അനേകം കാലത്തെ അനേകം തലമുറകളുടെ കൂട്ടായ യത്നം ആവശ്യമുണ്ട്‌.

ബാലചന്ദ്രന്‍ ചുള്ളിക്കാടുമായി അഭിമുഖം,
പുഴ.കോം