തര്‍ജ്ജനി

അഷിത

"എനിക്ക്‌ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലാണ്‌ താല്‍പര്യം. ഇത്‌ മതപരമല്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച്‌ ഓര്‍ക്കുക. ഓരോ നിമിഷവും നാം മാറുകയാണ്‌. ഇന്നലത്തെ ആളല്ല ഇന്നത്തേത്‌. ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയോടൊപ്പം വര്‍ഷങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ചെലവഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ധ്യാനത്തിലും ആത്മീയതയിലും എനിക്കു പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്‌. ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ കണ്ടെത്താനാണ്‌ കഥയെഴുതുന്നത്‌. ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളില്‍നിന്നു രക്ഷപെടാന്‍ ഞാന്‍ കഥകളിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോകുകയാണു പതിവ്‌. വളരെ രഹസ്യാത്മകമാണത്‌. ഇത്‌ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല"
- അഷിത, കലാകൌമുദി, ജനുവരി 2005, ലക്കം 1531

അഷിതയെന്ന കഥാകാരിയെ മലയാള സാഹിത്യം മറക്കാതിരുന്നെങ്കില്‍...

Submitted by Rathi Menon (not verified) on Mon, 2005-01-17 22:33.

Ashitha is one of the most brilliant story tellers in Malayalam. I sincerely think that she should be given more credits in women's writing. Her control over craft and density of language is superb. It is true that she doesn't fall into caucauses and make herself a spectacle. But she is lives in the hearts of many Malayalam readers ( and will also).

Submitted by chinthaadmin on Tue, 2005-01-18 05:02.

well said Rathi. I sincerely hope that she is given due credit for her contributions to malayalam literature. But often those who can not make "news" tend to disappear altogether...

Paul

Submitted by Mahesh Mangalat (not verified) on Sun, 2005-01-23 12:15.

True.She does not have promoters and that her books nor single short stories are prescribed as a part of the syllabus.We at Pondicherry University BOS in Malayalam thought that we should do that.Our syllabus is not decided by publishers or booksellers.Rathi can also do that

Submitted by Leonard (not verified) on Mon, 2005-11-21 15:33.

Ashitha is an example of women writers, who failed (or never bothered) to promote themselves. We can find some more writers in the same series. From new generation, Bilu C Narayanan is typical example.