തര്‍ജ്ജനി

മുരളീധരന്‍. വി

BARC COLONY,
TYPE C , 100/15
TAPP P.O, BOISAR
THANE,MAHARASHTRA
Pin: 401502
മെയില്‍: dharanunneeri@gmail.com
ബ്ലോഗ് : http://www.vikalavarikal.blogspot.com/

About

ജനനം : 31- 10 1970
താമസം : താരാപൂര്‍, മഹാരാഷ്ട്ര
ജോലി : ഭാഭാ ആറ്റോമിക് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍

Article Archive
Monday, 15 August, 2011 - 10:02

ഞാന്‍ ഗാമ...

Tuesday, 12 July, 2011 - 19:34

തിരിച്ചറിവുകള്‍

Monday, 10 October, 2011 - 18:22

ഗണിതം....!!

Sunday, 29 January, 2012 - 22:50

സാന്ത്വനം

Tuesday, 20 March, 2012 - 06:22

പദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നത്.....!