തര്‍ജ്ജനി

ശിവശങ്കരന്‍ കരവില്‍

Visit Home Page ...

കവിത

അടയാളം

ഇന്നീ, ഉഷസ്സിലും
മദ്ധ്യാഹ്നശേഷം
സായന്തനത്തിലും
രാവിലും, പിന്നെ
പിറന്നിടുംപുലരിയിലും
ജീവനുണ്ടെന്ന-
ടയാളപ്പെടുത്തുക നാം...!

Subscribe Tharjani |