തര്‍ജ്ജനി

Malayalam unicode font installation and setup in windows xp

Chintha.com uses unicode fonts to display content in all the sections including malayalam. If you are not able to see the malayalam characters properly, it means that you dont have the required unicode fonts installed in the system.

Installing and configuring unicode malayalam fonts in windows xp and xp-sp2

Click here to run the font installation program.

Please note that this is an automatic font installation program. If you are using Internet Explorer, please click on "Run Button" of the download dialog box. This will install the fonts in your system.

Please click on "Run" for font installation in the following dialog box.
rachana malayalam unicode

The download progress dialog will shoup next. Wait for this to complete.
rachana malayalam unicode

Ignore this security warning and click on "Run" for font installation.
rachana malayalam unicode

Click "Yes" for rachana unicode font installation.
rachana malayalam unicode

Click on "Install"
rachana malayalam unicode

Click "OK". Now the font is installed in your system. happy reading!!
rachana malayalam unicode

Enabling Malayalam unicode font support in windows xp

In the control panel, Double click on Regional and language options
Click on Languages Tab
Put a tick mark on "Install files for complex script and right to left languages"
Put a tick mark on "Install files for East Asian Languages"

Want to make your font look beautiful

Double click on Display icon in control panel
Click on Appearance tab
Click on Effects button
Put a tick mark on "Use the following method to smooth the edges of screen fonts"
Select "ClearType" from the pull down menu

For details visit Microsoft's guide to enable clear type in windows xp

Submitted by Jaya (not verified) on Fri, 2005-01-14 07:03.

Excellent tips Paul. But I could not find the Effects icon in Appearance of XP.

jaya

Submitted by Jaya (not verified) on Fri, 2005-01-14 07:08.

I just realised that the option is under Appearance->Display->Appearance->Effects.

Just to add, to do this from the Microsoft webpage, one must be using IE and enable ActiveX.

Jaya

Submitted by SC (not verified) on Wed, 2005-02-09 04:20.

Hi,

I use Mandrake because my machine keeps crashing in Windows mode, is there some way to install unicode in Mandrake?

SC

Submitted by chinthaadmin on Wed, 2005-02-09 11:31.

I need more information about the problem on windows. Is it crashing when visiting chintha.com? What is os and browser you are using?

On mandrake, you can download and install anjali unicode font. Please refer to mandrake user guide for font installation instructions.
You can download pango enabled firefox browser from http://bunny.medhas.org/download/firefox-1.0.en-US.linux-pango_patch-xft-gtk2-i686.tar.gz

unzip and untar the above file in your home directory and start firefox from there.

Paul

Submitted by കലേഷ്‌ (not verified) on Sat, 2005-06-04 16:55.

പ്രിയ പോള്‍,

അസ്സലായിട്ടുണ്ട്‌ പുതിയ കെട്ടും മട്ടും. രചന കലക്കുന്നു!

ഭാവുകങ്ങളോടെ...

കലേഷ്‌

Submitted by പെരിങ്ങോടന്‍ (not verified) on Sun, 2005-06-05 16:52.

പോള്‍,
രചന വിന്‍ഡോസില്‍ blurred ആയിട്ടാണു് കാണപ്പെടുന്നത്, അഞ്ജലിയുടെ ഫോണ്ടുകള്‍ വളരെ തെളിമയോടുകൂടിയും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടുകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ താങ്കള്‍ക്ക് മനസ്സിലാവും.

ചിന്ത.കോം രചനയില്‍

ചിന്ത.കോം അഞ്ജലിയില്‍

Submitted by chinthaadmin on Mon, 2005-06-06 02:47.

പെരിങ്ങോടരെ,

ഇക്കാര്യം ഞാന്‍ രചനയുടെ സ്രഷ്ടാക്കളെ അറിയിക്കാം. lcd monitorആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? clear type enable ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

പോള്‍

Submitted by Nitin (not verified) on Sun, 2005-06-12 12:41.

The font looks beautiful.

How do you change the default Malayalam font in Windows from Kartika to Rachana? Also, I can't get Rachana to work in MS Word 2003. In the Fonts dialog, there is no option to select Rachana as the Complex Scripts font.

Submitted by sabu (not verified) on Tue, 2005-11-29 02:11.

I had the same problem on my laptop (lcd screen). Uninstalling the rachana_w01 opentype font (installed from rachana_w01.otf), and installing the truetype font
from rachana_w01.ttf seems to fix the problem. I had cleartype enabled by the way. I think it interfered with the otf format.

regards,
Sabu

Submitted by സാബു (not verified) on Wed, 2006-01-04 04:21.

I couldn't find an answer after searching the net including microsoft web site.
If you are really annoyed, you can always uninstall kartika and reinstall
a "renamed" rachana. e-mail me if you want a kartika.ttf file that is actually
rachana. caveat emptor.
സാബു
ഡാളസ്സ്

Submitted by renuramanath on Mon, 2006-10-23 14:43.

Right now, I'm grappling with the same problem. I installed Anjali, for varamozhi. Then I wanted to change my MS Word Malayalam default font to an old lipi font. I downloaded Rachana and uninstalled Kartika. But, now, Anjali seems to have become the default Malayalam font. If you could find any solution, do inform me. renuramanath@hotmail.com, renuramanath@yahoo.co.in
renu.

Submitted by Jayaprakash (not verified) on Thu, 2010-07-01 10:19.

I need to insert Anjali old lipi into MsWord without using varamozhi. I know malayalam typewrting well. Please help me to type Anjali old lipi using normal computer keyboard of malayalam.