തര്‍ജ്ജനി

How to categorize my blog posts in chintha.com blog aggregator?

 1. What are labels or tags?
  • Labels (in blogspot.com blogs) and tags (in wordpress.com blogs) provide a method to categorize your blog post into one or many subject categories.
 2. How is chintha.com aggregator using tags/labels from blogposts?
  • chintha.com aggregator looks for a predefined set of category keywords in your tags/labels. If it finds any of the predefined key words in the first two labels or tags, it will add the post to the corresponding predefined category.
 3. Do I need to limit my labels or tags to two per post?
  • No, you can have as many labels or tags as you want! But chintha.com aggregator will only consider the first two while categorizing your blog post.
 4. Do you continue to list the post if there is no tags/labels?
  • Yes. We do. The post will be listed under category: "Uncategorized"
 5. If I use two keywords from two different categories, do you list my post in two different categories?
  • No! We would like to limit duplicate entries in our aggregator. So the post will be listed under the first matching category which has the label/tag as keyword.
 6. What are the categories supported by chintha.com?
  • Category Labels/Tags
   അനുഭവം അനുഭവം
   ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം
   ഓഡിയോ ഓഡിയോ, ലളിതഗാനം
   ഓര്‍മ്മ ഓര്‍മ്മ
   കഥ കഥ
   കവിത കവിത
   നാടകം നാടകം
   നോവല്‍ നോവല്‍
   കാര്‍ട്ടൂണ്‍ കാര്‍ട്ടൂണ്‍
   കാര്‍ഷികം കാര്‍ഷികം
   ചരിത്രം ചരിത്രം
   ചിത്രങ്ങള്‍ ഫോട്ടോ, ചിത്രങ്ങള്‍
   നര്‍മ്മം നര്‍മ്മം, ആക്ഷേപഹാസ്യം, ഹാസ്യം
   നിരൂപണം വിമര്‍ശനം, നിരൂപണം, പഠനം
   പലവക പലവക
   പാചകം പാചകം
   പുസ്തകം വായന, പുസ്തകം
   പ്രതികരണം പ്രതികരണം
   യാത്രാവിവരണം യാത്രാവിവരണം, യാത്ര, സഞ്ചാരം
   രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം
   ലേഖനം ലേഖനം
   വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം
   വിവര്‍ത്തനം വിവര്‍ത്തനം, പരിഭാഷ
   വീഡിയോ വീഡിയോ
   ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം
   സംഗീതം സംഗീതം
   സാങ്കേതികം സാങ്കേതികം
   സാമൂഹികം സാമൂഹികം
   സിനിമ സിനിമ, സിനിമാ നിരൂപണം
   അഭിമുഖം അഭിമുഖം, വര്ത്തമാനം
   വാര്‍ത്ത വാര്‍ത്ത
   ആത്മീയം ആത്മീയം
 7. How do I add labels in blogger blogs?
 8. How do I add tags in wordpress.com blogs?

If you have a request to add a new category or tag/label keyword, please post as a comment or drop us an email. Any other feedback on the categorization feature is greatly appeciated. Happy Blogging!