തര്‍ജ്ജനി

വി.എസ്.അച്ചുതാനന്ദന്

സഖാവ് വി.എസ്. അച്ചുതാനന്ദന്റെ വെബ്സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‍സൈറ്റ് ആണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വെബ്‍സൈറ്റില്‍ നിന്ന്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം:

For instance the governments move to depend entirely on Microsoft for all e-governance projects was warned before and on the launching ceremony of 'Akshaya' itself. His words "we need to look into all options with an open mind. A very expensive initiative will not be best suited for our state. We should look for tested and proven alternatives, which are less expensive and more accountable. It will be a good idea to develop the 'Akshaya' project as well as our e governance efforts on free and open software which is available at very low cost, and which throws wide possibilities for localized development, local content creation, greater accountability, and much greater security to our data. We have the examples of several countries like Peru, some African nations and even Germany who have all decided to opt for free software." 'Akshaya -Bridging the digital divide' was launched to make the state 100% digitally literal. But VS opined, "'Digital Literacy' should mean 'Digital Independence' and 'Digital Freedom'. It should help develop 'Digital Creativity'. It should never lead to 'Digital Slavery'".

കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ http://www.comradevs.com (thanks mothy!)