തര്‍ജ്ജനി

പരന്ന ഭൂമി

ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നതു തന്നെ ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു.

For centuries, mankind knew all there was to know about the shape of the Earth. It was a flat planet, shaped roughly like a circle, with lots of pointy things hanging down from the underside. On the comparatively smooth topside, Europe sat in the middle of the circle, with the other continents scattered about the fringes, and parts of Africa hanging over the edge. The oceans lapped against the sides of the Earth, and in places ran over, creating currents that would pull over the edge ships that ventured too far out to sea. The space beyond the edge of the world was a dark realm inhabited by all sorts of unholy beasts. Fire and brimstone billowed up from the very depths of hell itself and curled 'round the cliffs whose infinite length jutted straight down to the darkest depths . . . .

Why A Flat Earth?
Flat Earth at Wikipedia"

ദൂരക്കാഴ്ച

തെരുവില്‍ തിരക്കിന്റെ കുമിളകളൊഴിഞ്ഞ ഉച്ച. കുടയ്ക്കുള്ളില്‍ ചൂട് പുകയുന്നു. അവനിപ്പോള്‍ കാത്തു നിന്ന് മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ചിലപ്പോള്‍ ദേഷ്യം പിടിച്ച്...

ഉള്ളിലൊരു പേടി പതഞ്ഞു. അവള്‍ ശബ്ദങ്ങളും കാഴ്ചകളും മറന്നു. കാലുകള്‍ ചിറകുകള്‍ മുളച്ചതു പോലെ പറന്നു, ഇടം വലം നോക്കാതെ.

വളവിനപ്പുറം അവളുടെ കണ്ണുകള്‍ അവനെ തിരഞ്ഞു.

കത്തുന്ന വാകമരത്തിന്റെ തണലില്‍ നിന്നും പറക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്ന അവന്റെ ബൈക്ക്. പിന്നില്‍ അവനെ പൊതിഞ്ഞ് പാറി മറയുന്ന ഇളം നീല ചുരീദാര്‍...

A mini-saga is a story that has exactly 50 words (not 49, and not 51!).
More info at: Write A Mini-Saga

കോഴിയോ മുട്ടയോ?

The key to the age-old question apparently lies in the fact that since genetic material does not change throughout an animal's life, the first bird that evolved into a chicken must have initially existed as an embryo inside an egg.

Professor John Brookfield, from England's University of Nottingham, concluded that because of this, the living organism inside the eggshell would have had the same DNA as the chicken it turned into.

read more at Chicken-Egg Question Cracked: The Egg Came First