തര്‍ജ്ജനി

Topicsort iconRepliesCreatedLast reply
A New Web Link 0 12 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 34 weeks ago
by Sufi
11 years 34 weeks ago
by Sivan
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 11 years 51 weeks ago
by deepak
6 years 27 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Economic gain by improving productivity and quality of NR 0 12 years 28 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
n/a
ente keralam 1 12 years 39 weeks ago
by madn
12 years 34 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Football talks 4 11 years 23 weeks ago
by jayaseelan
11 years 23 weeks ago
by jayaseelan
How to post your views in malayalam 3 12 years 27 weeks ago
by chinthaadmin
12 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 12 years 45 weeks ago
by paul
12 years 2 days ago
by zeusat
Management 5 10 years 45 weeks ago
by bhattathiri
8 years 37 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 12 years 41 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 30 weeks ago
by stapathi
What is happening in other states..! 0 12 years 20 weeks ago
by alappuzhakaran
n/a
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 2 weeks ago
by zeusat
8 years 49 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 7 weeks ago
by Sivan
12 years 4 weeks ago
by giree
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 11 years 29 weeks ago
by Sivan
11 years 29 weeks ago
by baburaj
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 17 weeks ago
by vinod kumar
11 years 16 weeks ago
by baburaj
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 11 years 43 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 43 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 25 weeks ago
by paul
11 years 23 weeks ago
by Sivan
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 11 years 45 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 44 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 19 weeks ago
by hari
12 years 16 weeks ago
by cachitea
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
9 years 51 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 34 weeks ago
by Sivan
11 years 30 weeks ago
by Sivan
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 20 weeks ago
by vinod kumar
11 years 20 weeks ago
by vinod kumar
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 12 weeks ago
by ralminov
n/a
പണിമുടക്കുകൾ വിജയിക്കട്ടെ 0 12 years 8 weeks ago
by Sivan
n/a
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 13 weeks ago
by Sivan
12 years 1 week ago
by Sufi