തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 11 weeks ago
by hari
12 years 9 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 21 weeks ago
by Sivan
12 years 9 weeks ago
by Sufi
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 12 years 26 weeks ago
by Sunil
12 years 25 weeks ago
by Sunil
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 27 weeks ago
by hari
12 years 12 weeks ago
by giree
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 8 weeks ago
by deepak
6 years 35 weeks ago
by Anonymous (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 30 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 7 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 12 years 28 weeks ago
by hari
12 years 24 weeks ago
by cachitea
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 18 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 7 weeks ago
by challiyan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 12 years 50 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 39 weeks ago
by stapathi
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 2 weeks ago
by paul
12 years 8 weeks ago
by zeusat
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 10 weeks ago
by zeusat
9 years 5 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 12 years 30 weeks ago
by hari
12 years 14 weeks ago
by Sunil