തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 49 weeks ago
by hari
12 years 47 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 13 years 7 weeks ago
by Sivan
12 years 48 weeks ago
by Sufi
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 13 years 12 weeks ago
by Sunil
13 years 11 weeks ago
by Sunil
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 13 years 13 weeks ago
by hari
12 years 50 weeks ago
by giree
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 46 weeks ago
by deepak
7 years 21 weeks ago
by Anonymous (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 45 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 13 years 14 weeks ago
by hari
13 years 10 weeks ago
by cachitea
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 12 years 4 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 45 weeks ago
by challiyan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 36 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 25 weeks ago
by stapathi
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 40 weeks ago
by paul
12 years 46 weeks ago
by zeusat
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 48 weeks ago
by zeusat
9 years 43 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 13 years 16 weeks ago
by hari
12 years 52 weeks ago
by Sunil