തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliessort iconCreatedLast reply
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 40 weeks ago
by hari
12 years 38 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 50 weeks ago
by Sivan
12 years 39 weeks ago
by Sufi
മുറുമുറുപ്പുകള്‍ 6 13 years 4 weeks ago
by Sunil
13 years 3 weeks ago
by Sunil
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 13 years 4 weeks ago
by hari
12 years 42 weeks ago
by giree
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 37 weeks ago
by deepak
7 years 12 weeks ago
by Anonymous (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 7 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
ഒരു ദലിത്‌ ഗ്രാമത്തിന്റെ ദുരിത കഥ 10 13 years 5 weeks ago
by hari
13 years 1 week ago
by cachitea
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 47 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 36 weeks ago
by challiyan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 27 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 16 weeks ago
by stapathi
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 31 weeks ago
by paul
12 years 38 weeks ago
by zeusat
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 39 weeks ago
by zeusat
9 years 35 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
ഫാഷന്‍ ഷോയും സിനിമാറ്റിക്‌ ഡാന്‍സും 22 13 years 7 weeks ago
by hari
12 years 43 weeks ago
by Sunil