തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 11 years 30 weeks ago
by deepak
6 years 5 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Management 5 10 years 23 weeks ago
by bhattathiri
8 years 16 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 11 years 32 weeks ago
by zeusat
8 years 28 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 4 days ago
by S.Chandrasekhar...
9 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 10 years 10 weeks ago
by dumas
10 years 10 weeks ago
by dumas
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 10 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 29 weeks ago
by challiyan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 10 years 45 weeks ago
by hari
10 years 42 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 10 years 43 weeks ago
by ralminov
n/a
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 10 years 46 weeks ago
by Sivan
10 years 45 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 10 years 48 weeks ago
by vinod kumar
10 years 47 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 10 years 51 weeks ago
by vinod kumar
10 years 50 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 11 years 3 weeks ago
by paul
11 years 1 week ago
by Sivan
Football talks 4 11 years 2 weeks ago
by jayaseelan
11 years 2 weeks ago
by jayaseelan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 11 years 8 weeks ago
by Sivan
11 years 7 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 11 years 12 weeks ago
by Sivan
11 years 9 weeks ago
by Sivan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 12 years 20 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 9 weeks ago
by stapathi
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 11 years 13 weeks ago
by Sufi
11 years 13 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 11 years 21 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 21 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 11 years 23 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 12 years 24 weeks ago
by paul
11 years 31 weeks ago
by zeusat
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 11 years 33 weeks ago
by hari
11 years 31 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 11 years 43 weeks ago
by Sivan
11 years 32 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 11 years 46 weeks ago
by prathapachandran
11 years 34 weeks ago
by reshma
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 11 years 49 weeks ago
by hari
11 years 35 weeks ago
by giree
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 11 years 37 weeks ago
by Sivan
11 years 35 weeks ago
by giree