തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 14 years 18 weeks ago
by deepak
8 years 45 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Management 5 13 years 11 weeks ago
by bhattathiri
11 years 4 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 14 years 20 weeks ago
by zeusat
11 years 16 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 13 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 17 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 12 years 50 weeks ago
by dumas
12 years 50 weeks ago
by dumas
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 13 years 28 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
13 years 17 weeks ago
by challiyan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 13 years 33 weeks ago
by hari
13 years 30 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 13 years 31 weeks ago
by ralminov
n/a
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 13 years 34 weeks ago
by Sivan
13 years 33 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 13 years 36 weeks ago
by vinod kumar
13 years 35 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 13 years 39 weeks ago
by vinod kumar
13 years 39 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 13 years 43 weeks ago
by paul
13 years 41 weeks ago
by Sivan
Football talks 4 13 years 42 weeks ago
by jayaseelan
13 years 42 weeks ago
by jayaseelan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 13 years 48 weeks ago
by Sivan
13 years 48 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 14 years 5 days ago
by Sivan
13 years 49 weeks ago
by Sivan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 15 years 8 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
13 years 49 weeks ago
by stapathi
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 14 years 1 week ago
by Sufi
14 years 1 week ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 14 years 9 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 9 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 14 years 11 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 10 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 15 years 12 weeks ago
by paul
14 years 19 weeks ago
by zeusat
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 14 years 21 weeks ago
by hari
14 years 19 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 14 years 31 weeks ago
by Sivan
14 years 20 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 14 years 34 weeks ago
by prathapachandran
14 years 22 weeks ago
by reshma
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 14 years 38 weeks ago
by hari
14 years 23 weeks ago
by giree
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 14 years 25 weeks ago
by Sivan
14 years 23 weeks ago
by giree