തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 29 weeks ago
by deepak
7 years 4 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Management 5 11 years 22 weeks ago
by bhattathiri
9 years 15 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 31 weeks ago
by zeusat
9 years 27 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 11 years 51 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 11 years 9 weeks ago
by dumas
11 years 9 weeks ago
by dumas
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 11 years 39 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 28 weeks ago
by challiyan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 11 years 44 weeks ago
by hari
11 years 41 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 11 years 42 weeks ago
by ralminov
n/a
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 11 years 45 weeks ago
by Sivan
11 years 44 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 11 years 47 weeks ago
by vinod kumar
11 years 46 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 11 years 50 weeks ago
by vinod kumar
11 years 50 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 12 years 2 weeks ago
by paul
12 years 5 days ago
by Sivan
Football talks 4 12 years 1 week ago
by jayaseelan
12 years 1 week ago
by jayaseelan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 12 years 7 weeks ago
by Sivan
12 years 7 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 11 weeks ago
by Sivan
12 years 8 weeks ago
by Sivan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 19 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 8 weeks ago
by stapathi
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 12 weeks ago
by Sufi
12 years 12 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 21 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 20 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 22 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 21 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 23 weeks ago
by paul
12 years 30 weeks ago
by zeusat
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 32 weeks ago
by hari
12 years 30 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 12 years 42 weeks ago
by Sivan
12 years 31 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 12 years 45 weeks ago
by prathapachandran
12 years 33 weeks ago
by reshma
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 12 years 49 weeks ago
by hari
12 years 34 weeks ago
by giree
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 12 years 36 weeks ago
by Sivan
12 years 34 weeks ago
by giree