തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 14 years 26 weeks ago
by deepak
9 years 1 week ago
by Anonymous (not verified)
Management 5 13 years 19 weeks ago
by bhattathiri
11 years 12 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 14 years 28 weeks ago
by zeusat
11 years 23 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 13 years 48 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 25 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 13 years 6 weeks ago
by dumas
13 years 6 weeks ago
by dumas
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 13 years 36 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
13 years 25 weeks ago
by challiyan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 13 years 41 weeks ago
by hari
13 years 38 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 13 years 38 weeks ago
by ralminov
n/a
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 13 years 42 weeks ago
by Sivan
13 years 40 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 13 years 44 weeks ago
by vinod kumar
13 years 42 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 13 years 46 weeks ago
by vinod kumar
13 years 46 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 13 years 51 weeks ago
by paul
13 years 49 weeks ago
by Sivan
Football talks 4 13 years 50 weeks ago
by jayaseelan
13 years 49 weeks ago
by jayaseelan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 14 years 4 weeks ago
by Sivan
14 years 3 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 14 years 8 weeks ago
by Sivan
14 years 5 weeks ago
by Sivan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 15 years 16 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 5 weeks ago
by stapathi
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 14 years 9 weeks ago
by Sufi
14 years 8 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 14 years 17 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 17 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 14 years 19 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 18 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 15 years 20 weeks ago
by paul
14 years 26 weeks ago
by zeusat
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 14 years 29 weeks ago
by hari
14 years 27 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 14 years 39 weeks ago
by Sivan
14 years 28 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 14 years 42 weeks ago
by prathapachandran
14 years 30 weeks ago
by reshma
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 14 years 45 weeks ago
by hari
14 years 30 weeks ago
by giree
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 14 years 33 weeks ago
by Sivan
14 years 30 weeks ago
by giree