തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 14 years 37 weeks ago
by deepak
9 years 12 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Management 5 13 years 31 weeks ago
by bhattathiri
11 years 23 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 14 years 39 weeks ago
by zeusat
11 years 35 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 14 years 7 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 13 years 17 weeks ago
by dumas
13 years 17 weeks ago
by dumas
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 13 years 48 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
13 years 36 weeks ago
by challiyan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 14 years 2 days ago
by hari
13 years 49 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 13 years 50 weeks ago
by ralminov
n/a
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 14 years 1 week ago
by Sivan
14 years 1 day ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 14 years 3 weeks ago
by vinod kumar
14 years 2 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 14 years 6 weeks ago
by vinod kumar
14 years 6 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 14 years 10 weeks ago
by paul
14 years 8 weeks ago
by Sivan
Football talks 4 14 years 9 weeks ago
by jayaseelan
14 years 9 weeks ago
by jayaseelan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 14 years 15 weeks ago
by Sivan
14 years 15 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 14 years 19 weeks ago
by Sivan
14 years 16 weeks ago
by Sivan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 15 years 27 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 16 weeks ago
by stapathi
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 14 years 20 weeks ago
by Sufi
14 years 20 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 14 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 28 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 14 years 30 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
14 years 29 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 15 years 31 weeks ago
by paul
14 years 38 weeks ago
by zeusat
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 14 years 40 weeks ago
by hari
14 years 38 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 14 years 51 weeks ago
by Sivan
14 years 39 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 15 years 1 week ago
by prathapachandran
14 years 41 weeks ago
by reshma
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 15 years 5 weeks ago
by hari
14 years 42 weeks ago
by giree
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 14 years 45 weeks ago
by Sivan
14 years 42 weeks ago
by giree