തര്‍ജ്ജനി

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
Caste system of Kerala - matriarchal matrilineal society 7 12 years 47 weeks ago
by deepak
7 years 22 weeks ago
by Anonymous (not verified)
Management 5 11 years 40 weeks ago
by bhattathiri
9 years 33 weeks ago
by Krishnan (not verified)
Why do Malayalis have a ENGLISH phobia? 18 12 years 49 weeks ago
by zeusat
9 years 45 weeks ago
by Tom Mathews (not verified)
കൃഷിയും പരിസ്ഥിതിയും 8 12 years 17 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
10 years 46 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കല്ല, സര്‍വ്വനാശത്തിന്‌! 1 11 years 27 weeks ago
by dumas
11 years 27 weeks ago
by dumas
വേലിതന്നെ വിളവ്‌ തിന്നുന്നു 13 12 years 5 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
11 years 46 weeks ago
by challiyan
മലയാളിയുടെ സ്വഭാവം 3 12 years 10 weeks ago
by hari
12 years 7 weeks ago
by Sivan
ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്. 0 12 years 8 weeks ago
by ralminov
n/a
ശബരി, പമ്പ, എരുമേലി വഴി നേരെ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക്..! 2 12 years 11 weeks ago
by Sivan
12 years 9 weeks ago
by Sivan
അഴീക്കോടിന്റെ പേശീബലപ്റയോഗം 2 12 years 13 weeks ago
by vinod kumar
12 years 11 weeks ago
by baburaj
ഡോ ലക്ഷ്മി .. 3 12 years 15 weeks ago
by vinod kumar
12 years 15 weeks ago
by vinod kumar
ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുമ്പോള്‍.... 3 12 years 20 weeks ago
by paul
12 years 18 weeks ago
by Sivan
Football talks 4 12 years 19 weeks ago
by jayaseelan
12 years 18 weeks ago
by jayaseelan
അരുന്ധതിയുടെ കുപ്പായത്തിലെ ഇടാത്ത കുടുക്ക് 1 12 years 25 weeks ago
by Sivan
12 years 24 weeks ago
by baburaj
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചാല്‍.. 2 12 years 29 weeks ago
by Sivan
12 years 26 weeks ago
by Sivan
Tax evasion, Corruption, Exploitation etc. 13 13 years 37 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 26 weeks ago
by stapathi
After me, the deluge; എനിക്കു ശേഷം പ്രളയം 3 12 years 30 weeks ago
by Sufi
12 years 29 weeks ago
by Sivan
ആഗോളവത്‌കരണവും WTO യും 3 12 years 38 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 38 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
എലിവിഷം വരും തലമുറയുടെ ശാപം 2 12 years 40 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
12 years 39 weeks ago
by S.Chandrasekhar...
Job reservations - do we need them in pvt sector? 15 13 years 41 weeks ago
by paul
12 years 48 weeks ago
by zeusat
മലയാളിയുടെ മതിഭ്രമങ്ങള്‍ 5 12 years 50 weeks ago
by hari
12 years 48 weeks ago
by jay
പത്രങ്ങൾക്ക്‌ A 6 13 years 8 weeks ago
by Sivan
12 years 49 weeks ago
by Sufi
മോതിരം മാറലിന് നാട്ടുകാരെന്തു വേണം 3 13 years 11 weeks ago
by prathapachandran
12 years 51 weeks ago
by reshma
രാമായണവും ബൈബിളും കത്തിക്കണമോ? 6 13 years 14 weeks ago
by hari
13 years 1 hour ago
by giree
അടിയന്തിരാവസ്ഥയുടെ മുപ്പതാം വാര്‍ഷികം 1 13 years 2 weeks ago
by Sivan
13 years 1 hour ago
by giree