തര്‍ജ്ജനി

ജനത്തിന്റെ പേരില്‍ ആണയിടുന്നവരാണ് നമ്മമുടെ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍. ജനാധിപത്യസമൂഹത്തില്‍ ജനത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവര്‍ എന്ന് മേനിനടിക്കുന്നവര്‍. ജനങ്ങളുടെ ആശകളും അഭിലാഷങ്ങളുമാണ് തങ്ങളുടെ ചിന്തകള്‍ക്കും വാക്കുകള്‍ക്കും പിന്നിലെന്നും അവര്‍ പറയും. അവരുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ജനങ്ങളോടാണ്. ഒക്കെ ശരിതന്നെ, പക്ഷെ, ജനങ്ങള്‍ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നത് രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ആലോചിക്കാന്‍ പോലും വയ്യ. ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നത് കോട്ടാല്‍മതി ജനങ്ങള്‍, ഞങ്ങള്‍ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ചര്‍ച്ചചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ജനങ്ങള്‍ അറിയരുത്. അറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ ഞങ്ങള്‍ തടയും. ഹാ! എത്ര ഉദാരമായ ജനാധിപത്യം!! നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ വിവരാവകാശനിയമത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരേണ്ടുന്ന പബ്ലിക് അതോറിറ്റികളാണെന്ന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്റെ തീര്‍പ്പിനെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ചെറുക്കുന്നതില്‍ നമ്മുടെ പാര്‍ട്ടികള്‍ കാണിച്ച ആവേശവും ആത്മാര്‍ത്ഥതയും ഉളുപ്പില്ലായ്മയും അവരുടെ അനുയായികളെയെങ്കിലും അമ്പരപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക...