തര്‍ജ്ജനി

മാര്‍ച്ച്മാസം യാത്രയയപ്പുകളുടെ കാലമാണു്. പത്രത്താളുകളില്‍ അടുത്തൂണ്‍പറ്റി വിരമിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ നിറയും. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങള്‍ പത്രത്താളുകളുടെ മാര്‍ച്ച്മാസവിഭവമാണു്. ചിത്രങ്ങള്‍, യാത്രയയപ്പു്‌യോഗവാര്‍ത്തകള്‍, വിരമിക്കുന്നവരുടെ അപദാനങ്ങള്‍ ...... സര്‍വ്വീസ് സംഘടനാ നേതാക്കള്‍, ഔദ്യോഗികകൃത്യനിര്‍വ്വഹണത്തോടൊപ്പം പൊതുജനസേവനം നടത്തിയവര്‍ എന്നിവര്‍ തുടങ്ങി ചടങ്ങു് നിര്‍വ്വഹിച്ചുപോയവര്‍ വരെ വാര്‍ത്താവിഷയമാകുന്ന ഒരു മാര്‍ച്ചുമാസമാണു് കടന്നുപോയതു്. ഇത്തവണ വിവരമിക്കലിന്റെ പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ചു് അങ്ങിങ്ങായി ചില വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്നതു് ശ്രദ്ധേയം. പിരിഞ്ഞുപോകുന്നയാള്‍ക്കു് തനിക്കുശേഷം തന്റെ ചുമതല ആരു് വഹിക്കുന്നു എന്നു നോക്കാനുള്ള ബാദ്ധ്യത സര്‍വ്വീസ്ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചു് ഇല്ല. അതിനാലാവാം വലിയ അവകാസസമരങ്ങളുടെ നായകന്മാരായിരുന്നവര്‍ വിരമിക്കുമ്പോള്‍ പോലും തന്റെ ഒഴിവും തന്നെപ്പോലെ വിരമിച്ചവരുടെ ഒഴിവുകളും എങ്ങനെ നികത്തപ്പെടുന്നുവെന്നു് ഉത്കണ്ഠപ്പെടാത്തതു്.

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക...