തര്‍ജ്ജനി

ഒരിക്കല്‍ക്കൂടി ജ്ഞാനപീഠം മലയാളത്തിനു് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ കവിതയ്ക്കാണു്; ഒ. എന്‍. വി കുറുപ്പിന്റെ കവിതയ്ക്കു്. തനിക്കു് ലഭിച്ച ഈ പുരസ്കാരം മലയാളത്തിനും കവിതയ്ക്കുമാണു് എന്നു് വിനയാന്വിതനായി, ഒ. എന്‍. വി. 1965ല്‍ ആദ്യമായി ഈ പുരസ്കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ ദേശീയതലത്തിലുള്ള ഈ പുരസ്കാരം മലയാള കവിതയ്ക്കായിരുന്നു, ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പിനു്.

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക...

ലേഖനം
ഡോ. ടി.ബി.വേണുഗോപാലപ്പണിക്കര്‍
പ്രശാന്ത് മിത്രന്‍
പുസ്തകം
ഡോ. മഹേഷ് മംഗലാട്ട്
സിനിമ
കെ. പി. പ്രേംകുമാര്‍
സുരേഷ് ഐക്കര
കഥ
സി.ശകുന്തള
കവിത
ശ്രീകല. കെ. വി
പി.എ. അനിഷ്
ജൈനി പൂമല
ഗീത രാജന്‍
കാഴ്ച
വി. കെ. വിജയന്‍