തര്‍ജ്ജനി

മതവും അനുബന്ധസ്ഥാപനങ്ങളും വളരെയൊന്നും മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നു പോരുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പായിരിക്കെ ഒറ്റയാള്‍ ദൈവങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും അതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്ഥമായൊന്നും തന്നെ നിര്‍മ്മിക്കുന്നില്ലെന്നത് പകല്‍ പോലെ വ്യക്തമാകുന്ന വസ്തുതയാണ്. എന്നാലും പൊതുജനം പിന്നെയും പിന്നെയും പണം പെരുപ്പിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് പിന്നാലെയെന്ന പോലെ ഈ കപടദൈവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്തു കൊണ്ടാണ്? പണത്തിനോടുള്ള ആര്‍ത്തിക്കു പകരം ആത്മശാന്തിയെന്ന മരീചികയാവണം ഭൂരിപക്ഷത്തെയും വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നതെന്നു തന്നെ കരുതണം.
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക...